Privacy Policy

Mug on desk

Privacy- en cookieverklaring Securify B.V.

Securify B.V., gevestigd aan Naritaweg 132 1043 CA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.securify.nl
Naritaweg 132 1043 CA Amsterdam
+31(0)20-8204516

Persoonsgegevens die wij verwerken

Securify B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

En van sollicitanten verwerken wij ook de volgende gegevens: • Alle gegevens vermeld in het CV (al dan niet op LinkedIn) • Overige gegevens die je ons verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Securify B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om diensten aan je te leveren;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Securify B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht; zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Securify B.V. kan ook persoonsgegevens verwerken in het kader van fusie.

Securify B.V. verwerkt persoonsgegevens:

 • Omdat het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou (klanten en leveranciers);
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals jegens de Belastingdienst);
 • Omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, bijvoorbeeld als het gaat om gegevens van prospects die wij als klant willen werven of gegevens van sollicitanten, om hun geschiktheid voor een vacature en/of onze organisatie te beoordelen;
 • Indien wij het voornemen hebben om een sollicitant een dienstverband aan te bieden, dan zal een antecedentenonderzoek kunnen plaatsvinden. Dat doen wij alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Securify B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Securify B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens van (contactpersonen van) klanten en leveranciers bewaren wij zolang er een contractuele relatie met de klant of leverancier bestaat. Na het eindigen van die relatie bewaren wij gegevens nog ten hoogste twee jaar.

Gegevens van (contactpersonen van) prospects bewaren wij ten hoogste twee jaren.

Gegevens van sollicitanten bewaren wij tot een maand na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Soms willen wij je gegevens langer bewaren. In dat geval vragen wij je toestemming en bewaren je gegevens voor hooguit 12 maanden.

Wij wijken van de bovengenoemde bewaartermijnen af, indien wij op grond van een wettelijke verplichting tot langere bewaring gehouden zijn. In dat geval geldt de wettelijke termijn. Ook kunnen wij gegevens langer bewaren als dat nodig is voor het (in rechte) geldend maken van onze aanspraken en/of het voeren van verweer tegen aanspraken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Securify B.V. deelt jouw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wegens een gerechtvaardigd belang. Het delen van gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang zou alleen kunnen plaatsvinden in het kader van een fusie.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Securify B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Securify B.V. gebruikt technische, functionele en anonieme analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, jouw gebruiksgemak en om op anonieme basis het gebruik van onze website te analyseren. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Securify B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@securify.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Securify B.V. wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Securify B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@securify.nl.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast.

Er is ook een Engelstalige versie van deze privacyverklaring. Bij tegenstrijdigheid tussen beide versies, geldt de Nederlandse tekst.

Amsterdam, 14 juli 2020

Questions or feedback?